Програма

EasyDNNBlockBuilder

Програма

В Училище Дени Дидрò следваме естествените принципи на учене в тази възраст – чрез стимулиране на естествено любопитство на децата, увлечени в игра и правене. Защото играта е най-сериозната работа на децата. Малките класове позволяват на децата да разгърнат своето въображение и да творят самостоятелно и в екипи, като работят по различни проекти и проследяват своите открития. Създаваме у децата положителна нагласа за учене и полагаме основите на уменията за самоконцентрация и самоконтрол. Седмичната програма на учениците от подготвителен и първи клас включва занимания по теми от различни области.Седмична програма по часове
Български език и литература, Математика, Родинознание и екология

В предучилищна възраст се фокусираме върху личното, социалното и емоционалното развитие, което допринася значително за инициативата на децата в усвояването на новите знания и умения в училище. Преподавателите им помагат да развият положително отношение към себе си и другите. Учат децата как да овладяват своите чувства и емоции и да изберат подходящо поведение. В подготвителен клас учениците развиват своето мислене, език и социално общуване. Учителите насърчават децата да се изразяват умело и уверено чрез активно говорене, разказване и слушане в разнообразни ситуации. Приучаваме децата в любов към четенето, като им четем ежедневно различни истории. Децата изучават звуковете на буквите, за да преминат постепенно към четене и писане. Потапяме се в магичния свят на цифрите и формите и развиваме увереност в работата с цели числа и броене. Учениците изследват света около себе си, разширяват познанията за своята култура, развиват социални умения и научават повече за грижата за своето тяло и здраве.

В начална училищна възраст стимулираме учениците да развиват логическо мислене, да задълбочат разбирането на пространствените понятия, да фокусират вниманието си при изпълнението на конкретни задачи. Децата стават по-отговорни, самостоятелни и независими. Чрез разнообразие от атрактивни и полезни дейности децата овладяват начални умения да четат и пишат правилно, разширяват езиковата си култура, стават уверени в самостоятелно четене. Учителите подкрепят децата в овладяване на базисните знания, умения и отношения в областта на аритметиката и геометрията. Децата развиват математическо мислене, наблюдателност и творческо въображение за решаване на проблеми. Учителите помагат на децата да възприемат социалния и природния свят и да осмислят своето място в тях. Приучават се да разбират и ценят равновесието в природата и обществото, да взимат предвид различни гледни точки, да развиват своите граждански умения с акцент върху родолюбието.

Децата развиват ценни умения в самостоятелни и групови изследователски задачи. Учат се да задават въпроси, да мислят критично и да правят самооценка на постиженията си.

Игри и свободни занимания

За да развие своите социални и интелектуални възможности е важно всяко дете да изживее пълноценно своето детство. Освен редовните занимания по физическо възпитание и спорт, всички ученици посещават два пъти седмично тренировки по плуване и един път седмично уроци по танци. Чрез спорта и игрите децата се учат на толерантност и взаимно уважение, здравословен и активен начин на живот.

Изкуства и технологии

Програмата по изкуства предоставя на децата възможност да открият и развият своя творчески потенциал. Заниманията по рисуване и музика се провеждат в творческа и стимулираща обстановка, в която децата изразяват свободно своите емоции, чувства и въображение. В заниманията по технологии децата се занимават с конструиране и моделиране на макети или по собствени идеи, работят с рециклирани материали, различни инструменти и технологии. Децата се научават да създават общ продукт, работейки в екип, развиват предприемачески дух и нагласа за опазване на околната среда.

Английски език

Английският език е интегриран в цялостното обучение и се изучава по естествен начин. Освен часове по английски език и литература, учениците в Училище Дени Дидрò имат занимания по математика и науки, които се провеждат изцяло на английски език. Децата практикуват активно езика и обогатяват речника си с термини, които им дават свобода да се изразяват свободно в конкретни математически и научни ситуации.

Философия с деца

Забавните занимания по „Философия с деца” спомагат за цялостното развитие на детето като личност. Децата се превръщат в изследователи, които чрез игра, пеене, рисуване и свободно мислене любопитстват за света, питат за непознатото, учудват се на неразбираемото и обсъждат онези теми, които са важни за тях. Учителят помага на децата да мислят по-ефективно, да си дават сметка за собствената си перспектива, да аргументират позициите си, да развиват идеите си. Да мислят и заедно да работят в общност, като отчитат ценното в чуждите гледни точки и са толерантни към различията на другите.