Нашият подход

EasyDNNBlockBuilder

Нашият подход

Поощряваме учениците да бъдат уверени и любознателни. Нашият стремеж не са изпитите, олимпиадите и ученето под стрес на всяка цена. Учителят наблюдава работата на всяко дете и поощрява всяко негово старание и постижение. Учениците се научават да поемат отговорност и сами да управляват своето обучение.

Следваме индивидуалността на детето. Съобразяваме ученето с възможностите и индивидуалността на всеки ученик. Следим какви са неговите интереси, начините на възприятие и възможностите за концентрация. Така децата в един клас изпълняват задачи с различно ниво на трудност и оценяваме техния прогрес спрямо индивидуалното им ниво. Когато ученик изпитва затруднение в дадена задача, учителят помага, докато я усвои, а след това преминава на следващо ниво. Ако ученикът с лекота се справя с дадена задача, получава следваща по сложност. Не толерираме паралелно обучение чрез частни уроци.

Учениците не се сравняват. Вярваме, че сравнението между учениците уронва тяхното достойнство, затова и ние не разделяме децата на силни и слаби, предпочитани и игнорирани. Учителите нямат право да демонстрират предпочитания към едни ученици за сметка на други, както и да ги сравняват, давайки определени деца за пример.

Учениците ни са спокойни да грешат. Училището е безопасно място, в което децата могат да грешат и да се учат как да се справят с последствията от направените грешки. Децата научават, че успехите и провалите се редуват и са еднакво важни за тяхното личностно израстване.

Оценките оказват влияние върху личността на детето. В Училище Дени Дидрò не поставяме оценки, защото имат негативно и стресиращо влияние. Ние проследяваме напредъка на ученика спрямо неговото развитие. Стимулираме учениците с обратна връзка с цел развитие, без да използваме самоцелна критика и наказание.

Интегрираме деца от уязвими групи и деца със специални образователни потребности. Основен принцип в политиката на Училище Дени Дидрò е, че всяко дете има право на достъп до образование. Имаме социална политика да предоставяме равни възможности на децата от етническите малцинства и деца със СОП. Наша основна цел е да осигурим равен шанс и допълнителни възможности за качествено образование и реализация на тези групи деца.

Всяко нещо правим с грижа за хората и природата. Училище Дени Дидрò е посланик на опазването на природата и околната среда – без пластмаса, в подкрепа на разделно изхвърляне и рециклиране. Възпитаваме нашите ученици да бъдат социално отговорни и да осъзнават, че всяко тяхно действие и бездействие вреди или помага на природата, част от която е човекът.